Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

ترجمه اسناد

Apostille

Apostille, © www.apostille-service.de

01.03.2020 - ماده، جنس

توسط سفارت آلمان هیچ سند ترجمه یا تأیید نمیگردد.


مترجم تایید شده مطابق قوانین آلمان ( سوگند خورده) در افغانستان وجود ندارد.


شما می توانید مترجم مورد نظر تانرا در آلمان را از طریق بانک اطلاعاتی ترجمه و مترجم کشورهای جداگانه جمهوری فدرال آلمان ازلینک ذیل بانک اطلاعاتی ترجمانان  پیدا کنید.

سفارت تضمین کننده محتوا ، کیفیت و هزینه های ترجمه ها نمیباشد.

تمام اطلاعات مبتنی بر دانش و ارزیابی های سفارت در زمان نوشتن است. برای کامل وصحت بودن ، به خصوص به دلیل تغییراتی که در این میان رخ میدهند، هیچ تضمینی نمی توان داد.


به اول صفحه