Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

دستورالعمل استفاده
1. موافقت/ در اختیارقراردادن ویب سایت

با استفاده از ویب سایت استفاده کننده موافقت خود را با شرایط استفاده در زیر اعلام میدارد.

در اختیار قراردادن ویب سایت هیچ نوع حق استفاده درآینده را استدلال نمی نماید. ناشر میتواند محتویات ویب سایت را نظر به خواست خود بدون هیچ نوع آگاهی قبلی تغیر دهد ویا چیزی از آن کم ویا چیزی به آن اضافه و یا چیزی را پاک نماید و یاهم فعالیت ویب سایت را متوقف سازد. 
استفاده ویب سایت تابع قوانین آلمان میباشد.  

2. سلب مسئولیت
خطراستفاده از ویب سایت بدوش شخص استفاده کننده است. ناشر عهده دار هیچ نوع مسئولیت در قبال آسیب های مبتنی بر استفاده این ویب سایت نمیباشد. تنها آسیب های ازاین قاعده مستثنا اند که بصورت عمدی و یا به علت سهل انگاری ناشر وارد گردیده باشند.

3. حق طبع و نشر  

حق چاپ و نشر تمام مضامین این ویب سایت، به ویژه متون، مواد تصویری و تمام عناصر چند رسانه ای و محتویات آنها محفوظ میباشد. تمام حقوق پیرامون محتویات مشروط اند.

4. کنترول محتویات ویب سایت
الف) محتویات خود
تمام مضامین بازیافتنی این سایت با دقت تمام بررسی گردیده اند. بازهم بطور قطعی نمیتوان گفت که اشتباهاتی وجود ندارد. تضمین برای کامل بودن، درستی و تازه گی مضامین را نمیتوان به عهده گرفت. پیشنهادات ممکنه حقوقی، توصیه ها و معلومات الزامی نیستند؛ مشوره دهی حقوقی صورت نمی گیرد. تا آنجاییکه دراین صفحه ها مقررات قانونی، تذکرات رسمی، توصیه ها و معلومات را شامل میباشند، با وجه احسن و با توجه و دقت بسیار تهیه گردیده اند.  درصورت اختلاف تنها متن تازه و رسمی اعتبار دارد، همانطوریکه در ارگان نشراتی مربوطه انتشار میابد.

ب) مضامین عرضه کننده گان دیگر
لینک ها جهت برقراری ارتباط با عرضه کننده گان بیرون از دایره مسئولیت ناشر با درک درست و با توجه و دقت بسیار ایجاد گردیده اند. در زمان ایجاد لینک ها محتویات غیر قانونی قابل تشخیص نبوده است. ناشر محتویات لینک های مرتبط را از خود نکرده و مربوط به خود نمیداند. ناشر هیچ نوع ضمانتی مبنی بر کامل بودن و صحت محتویات لینک های متصل را به عهده نگرفته و هیچ نقش در تزئین محتویات فعلی و آینده این لینک ها ندارد. مسئولیت محتویات غیرقانونی، اشتباه آمیز و نامکمل تنها بدوش عرضه کننده لینک مربوطه میباشد. توضیحات فوق الذکر همچنان برای محتویات ثالث که از نگاه تخنیکی در ویب سایت ادغام شده اند، نیز صدق مینماید.
س) حفاظت اطلاعات
بررسی، پردازش و استفاده از معلومات منحصر به فرد را ناشر فقط مطابق به مقررات حفظ حریم خصوصی انجام میدهد.


به اول صفحه