Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

اقامت دراز مدت – بیشتر از 90 روز

03.02.2019 - ماده، جنس

  ویزه آلمان برای اقامت دراز مدت به هدف یک سفر مشخص میباشد. ویزه منحصر به آلمان معمولاً برای 90 روزبوده و در موارد مشخص برای یک سال صدور میابد. پس از ورود به آلمان قاعدتاً درخواست اقامت درداخل کشور درخواست میگردد.


آماده کردن درخواست

شما باید با آمادگی درخواست تان زمانی آغاز نماید که برنامه اقامت دراز مدت را در آلمان داشته باشید. روند مجموعی ویزه میتواند چندین ماه را دربرگیرد.

شعبه ویزه سفارت آلمان در کابل به اسلام آباد و دهلی نو انتقال یافته است. ارائه درخواست در کابل برای مدت طولانی ممکن نیست.درخواست تان را مطابق به سه مرحله زیر آماده کنید:

* لطفاً فورمه درخواست ویزه را پرُ نموده همراه با یک کاپی آن بروز ملاقات باخود بیاورید.

فورمه درخواست ویزه آلمان

 

* لطفاً تمام مدارک ضمیمه ای درخواست را تکمیل نمایید. اسناد و تصادیق نامکمل میتوانند باعث رد درخواست شما شوند. ما برای شما برای هر هدف سفر یک ورق معلوماتی مناسب را ترتیب داده ایم:

ورق معلوماتی برای الحاق به همسر / ازدواج

ورق معلوماتی درباره اثبات سند زبان آلمانی

ورق معلوماتی برای الحاق اطفال به والدین مقیم آلمان

ورق معلوماتی برای بقیه اعضای خانواده

ورق معلوماتی برای الحاق به اطفال پناهنده ای زیر سن

ورق معلوماتی برای ویزه کار در آلمان

ورق معلوماتی برای تحصیل / کورس آموزش زبان

فورمه بررسی اسناد و مدارک

 

* لطفاً یک وقت ملاقات برای ارائه درخواست تان را تقاضا نمایید. درخواست های جدید برای الحاق به فامیل، تحصیل و غیره ویزه های منحصر به آلمان میتوانند در سفارت های آلمان در دهلی نو و اسلام آباد ارائه گردند.

 

تعین وقت ملاقات و یا ثبت در لست انتظار برای درخواست های جدید الحاق به فامیل، تحصیل و غیره متیوانند تحت آدرس زیرصورت گیرند

 

اعلام رعایت مهلت برای الحاق فامیل اشخاصیکه پناهندگی شان قبول شده و غیره پناهندگان میتواند در این جا صورت گیرد.

با متقاضیان مطابق ثبت نام در لست انتظار تماس گرفته میشود. خواهشمندیم تفاهم داشته باشید که تعین وقت ملاقات برای ثبت نام در حال حاضر بعلت درخواست های بسیارزیاد: تعین وقت ملاقات برای الحاق به فامیل بیشتر ازمدت یکسال را از تاریخ ثبت نام به بعد در بر میگیرد. مهلت انتظاربرای تعین وقت ملاقات جهت ارائه درخواستهای ویزه تحصیلی، کورس آموزش زبان، کار، سفر دوباره و غیره حدود 12 ماه میباشد.

  

توجه: آژانس های مشکوک ویزه!

 نمایندگی های سیاسی ما با هیچ آژانس و یا کمیشن کار همکاری نمی کنند. بخصوص هیچ آژانسی نقش برای تعین وقت ملاقات ندارد. برای این روند فقط فیس ویزه توسط نمایندگی سیاسی حصول میگردد. توزیع درخواست ها و لست های کنترول و تعین وقت ملاقات مجانی میباشند.

تذکرات مهم:

 لطفاً بدون تقاضای شعبه ویزه هیچ نوع اسناد را به این شعبه ارسال نکنید – به ویژه پیش از ارائه درخواست. اسناد را نمیتوان در شعبه ویزه نگهداری و یا فهرست بندی نمود. لطفاً تمام مدارک تان را بطور کامل به وقت تعین شده ملاقات باخود بیاورید.

 

ارائه درخواست

 شما جهت ارائه درخواست باید شخصاً به وقت ملاقات تعین شده به سفارت آلمان حاضر شوید. در این ملاقات نمایندگی سیاسی آلمان تمام مدارک مکمل تان را تسلیم شده، فیس ویزه را گرفته و یک تعداد سوالات را درمورد سفر مد نظر تان از شما پرسیده و عکس و نشان انگشتان تان را برمیدارد.

سفر شما به کشور میزبان بلافاصله پس از تأیید تعین وقت ملاقات شما الزامی میباشد. درصورتیکه ویزه برای اقامت دراز مدت (بطور مثال الحاق به فامیل) درخواست شود، حضورشخص در کشور میزبان درجریان روند ویزه و بعداً هم برای دریافت ویزه الزامی نیست، معمولاً توسط یک وکیل شرعی شخص میتواند صورت گیرد.

هنگام اجراآت

نمایندگی سیاسی آلمان پس از ارزیابی در مورد درخواست شما تصمیم اتخاذ میکند. درین راستا نمایندگی سیاسی ارزیابی مینماید که آیا درخواست شما شرایط حقوقی را برآورده میسازد. این ارزیابی وابسته به هدف سفر شما ممکن الی شش ماه طول بکشد. هرزمانیکه در مورد درخواست شما تصمیم اتخاذ گردید، نمایندگی سیاسی با شما در تماس خواهد شد. لطفاً تفاهم داشته باشید که اساساً به پرسش ها پیرامون اجراآت در زمانیکه اجراآت دوام دارند، پاسخ ارائه نمی گردد. بعد از آن: به پرسش های متقاضی، نماینده قانونی و یا وکیل قانونی او پاسخ داده میشود.

استرداد پاسپورت

 هرزمانیکه نمایندگی سیاسی در مورد درخواست شما تصمیم اتخاذ کرد، به شما اطلاع میدهد که پاسپورت تان را تسلیم شوید.

اساساً  شما میتوانید فقط شخصاً پاسپورت تان را تسلیم شوید. درصورتیکه ممکن نباشد، شما میتوانید یک نماینده تان را مؤظف به تسلیم شده پاسپورت تان نمایید. برای این کار لطفاً  وکالت نامه زیر را پرُ نموده و به نماینده تان بدهید.

وکالت نامه برای استرداد پاسپورت

وکالت نامه برای استرداد پاسپورت طفل

 

 درصورتیکه درخواست ویزه شما رد شده باشد، میتواند دلایل مختلف داشته باشد. ما این دلایل را در جواب رد برای تان توضیح میدهیم.

 شما میتوانید همچنان هروقت که خواسته باشید، یک درخواست جدید با اسناد قابل ارزیابی و مکمل ارائه نمایید.

سفر خوش! دستور العمل برای دارنده گان ویزه

درصورتیکه تمام تذکرات شما در استیکر ویزه ای تان درست باشد، هیچ مانع برای سفر شما موجود نیست. بمجردیکه پاسپورت تان را بدست آوردید، لطفاً آنرا کنترول نمایید. اشتباهات را باید به زود ترین فرصت به ما اطلاع دهید، تا ما بتوانیم برای شما ویزه جدید صادر نماییم.

در ویزه ای شما نام مکمل شما، شماره پاسپورت وعکس تان درج است. تعداد روز ها اقامت و مدت اعتبار ویزه درج گردیده است، این زمانی است که شما تا دریافت ویزه ای اقامت با نوعیت مشخص آن در اختیار دارید.

فراموش نکنید که بلافاصله پس از ورود به آلمان به دفترثبت احوال نفوس مراجعه نموده ویک وقت ملاقات نزد اداره خارجیان تعین نمایید. با این ویزه ورود میتوانید در قلمرو پیمان شنگن سفر نمایید.  

به اول صفحه