Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

توضیحات برای جمع آوری و استفاده اطلاعات شخصی

05.12.2017 - ماده، جنس

تذکرات زیر برای آن است تا شما را آگاه سازد که ما در این صفحه چه وقت  و کدام اطلاعات را جمع آوری و چطور از آنها استفاده مینماییم.


توضیحات برای جمع آوری و استفاده اطلاعات شخصی

وزارت امورخارجه آلمان و تمام نمایندگی های سیاسی مسئله ای حفاظت از اطلاعات شخصی را جدی میگیرند. تذکرات زیر برای این است تا شما را آگاه سازیم که ما کدام معلومات را در این صفحه اینترنیتی جمع آوری و چطور از آنها استفاده مینمایم. مبنی بر توسعه بیشتر این صفحه اینترنیتی میتواند تنظیم حفاظت این اطلاعات الزامی گردد. بنابراین ما به شما توصیه مینماییم که توضیحات زیر را گاهگاهی دوباره مطالعه نمایید.

1. ردیابی/ صورت جلسه برداشتن (پروتوکول برداشتن)
 هر مرتبه ای که یک استفاده کننده وارد این سایت اینترنیتی شده و یک فایل را باز میکند، اطلاعات مرتبط به این روند مؤقتاً در یک فایل ذخیره گردیده و مورد ارزیابی قرار میگیرد.

ابزار ردیابی که برای ارزیابی از این تحلیل بکار میروند، طوری تنظیم گردیده اند که هیچ نوع اطلاعات شخصی استفاده کننده جمع آوری نشود.
 علاوه برآن آدرس آی پی مجهول میشود، تا استفاده کننده گان نتوانند ردیابی شوند. بدینترتیب آخرین اعداد هشت رقمی آدرس آی پی صفر میشود.
ابزار رد یابی در "سرورهای" داخلی در یک بخش مصئون از شبکه در آلمان فعال میباشند، طوریکه هیچ معلومات ردیابی شده به بیرون منتقل نمی گردد.
علاوه برآن شما میتوانید تنظیمات "مرورگر " خود را طوری تنظیم نمایید که ورود شما به سایت اینترنیتی اصلاً ثبت و ارزیابی نگردد. برای انتقال متغیر یک مرورگر  به یک سایت اینترنیتی سیگنال فرستاده میشود، که آیا بازدیدکننده میخواهد ردیابی شود و یا نه.

اطلاعات زیر با ابزار ردیابی سیستم جاوا جمع آوری میشوند:

* درخواست (اسم فایل درخواست شده)، تاریخ و زمان درخواست
* نوعیت مرورگر/ نسخه مرورگر ( بطور مثال: جستجوگر 11 انترنت)
* زبان مرورگر ( بطور مثال: آلمانی)
* سیتم عامل مورد استفاده ( بطور مثال ویندوز 10)
* نوعیت دستگاه، مدل دستگاه، نام مروج دستگاه
* روشنی صفحه ای نمایش
* پلاگین های استفاده شده (بطور مثال: فلش، جاوا)
* ارجاع کننده یو-آر-ال ( سایت که قبلاً مورد بازدید قرار گرفته است)
* آدرس مجهول آی- پی
* کشور، منطقه و شهر که از آن درخواست صورت گرفته است
* دانلود ها
* کلیک ها
* تعداد فورمه های ارسال شده ( وابسته به اهداف تعریف شده)

2. استفاده از کوکی ها
با باز کردن هر صفحه انفرادی کوکی های مؤقت  ( که آنها را همچنان کوکی های جلسه مینامند) مورد استفاده قرار میگیرند، که جهت یابی را سهولت میبخشند. این کوکی ها از اطلاعات مرتبط به شخص استفاده نکرده و پس از ختم جلسه انقضأ میابند. از تکنیک های مانند جاوا-اپلتس و یا اکتیف-ایکس-کنترولز که زمینه آنرا مساعد میسازند تا روش دسترسی استفاده کننده را درک نمایند، استفاده نمی گردد.

3. استفاده از طلاعات که داوطلبانه ابلاغ گردیده اند
ما از آدرس های پستی و آدرس های الکترونیکی یا ایمیل که شما برای ما در چهارچوب پرسش ها  و یا سفارشات مواد معلوماتی ابلاغ مینمایید، فقط برای مکاتبات با شما و یا به عبارت دیگر برای ارسال سفارش مورد نظر استفاده مینماییم.

زمانیکه در این سایت اینترنیتی امکان ورود اطلاعات منحصر به فرد (آدرس های الکترونیکی، نامها، آدرس ها) در "آنلاین-ماسکها" مهیا گردد، درآنصورت ارائه اطلاعات مؤکداً توسط استفاده کننده بطور داوطلبانه صورت میگیرد.  اطلاعات شخصی فقط با آگاهی و موافقت شما جمع آوری میگردد. ما تذکرات شما را در در آلمان در یک سرورکه از مصئونیت ویژه برخوردار است،  ذخیره مینماییم.  داخل شدن به آن سرور فقط توسط تعداد محدود از اشخاص با صلاحیتی که مسئولیت امورمراقبت تخنیکی، تجاری و ویرایشی را دارند،  ممکن است.

4. در اخیتار قراردادن اطلاعات شخصی به ثالث
اطلاعات که با ورود در این سایت اینترنیتی جمع آوری شده و یا جمع آوری آنها با موافقت شما صورت گرفته، درصورت در اختیار ثالث قرار میگیرد که وزارت امور خارجه آلمان قانوناً و یا مبنی بر فیصله یک محکمه به ارائه آنها مکلف گردد و یا دراختیار قراردادن آنها در صورت حمله به زیرساخت های اینترنیتی وزارت امور خارجه آلمان برای تعقیب عدلی و قضایی ضروری باشند.  

درصورت سفارش آثار چاپی اطلاعات پیرامون آدرس شما را دراختیار عرضه کننده خدمات حمل و نقل قرار میدهیم.
این اطلاعات برای استفاده اهداف تجارتی و یا غیر تجارتی و به ویژه جهت اهداف تبلیغاتی دراختیار قرار داده نمیشوند.


5. حفاظت از اطفال زیر سن
اشخاص زیر سن 18 نباید بدون اجازه والدین و یا قیم اطلاعات مرتبط به شخص را به ما ارسال نمایند.

6. لینک به سایت های اینترنیتی ثالث
عرضه خدمات آنلاین ما دارای لینک های ثالث میباشند. ما هیچ نوع نفوذ بالای عرضه کننده گان این محتویات آنلاین، که اطلاعات را محفوظ نگه بدارند، نداریم. 

7. خط مشی حفظ اطلاعات برای رسانه های اجتماعی
وزارت امور خارجه آلمان موضوع بحث و گفتگو پیرامون حفاظت از اطلاعات در شبکه های اجتماعی را بسیار جدی گرفته و از شما خواهشمند است تا خود دقیقاً توجه نمایید که کدام اطلاعات شخصی را در اختیارشبکه های اجتماعی برای استفاده از سایت ما قرار میدهید.
ما اکیداً شما را متوجه این موضوع میسازیم که شبکه های اجتماعی اطلاعات مرتبط به استفاده کننده گان (بطور مثال: اطلاعات شخصی، آدرس آی پی و غیره) را مطابق به خط مشی خود در رابطه با استفاده از اطلاعات ذخیره نموده و برای اهداف تجارتی از آنها استفاده مینمایند. این همچنان زمانی رخ میدهد که شما فید های  شبکه های اجتماعی را که به این سایت متصل اند، با یک کلیک فعال سازید. شما میتوانید در مورد پردازش این اطلاعات از طریق شبکه های اجتماعی خود را از طریق لینک های ذیل اگاه سازید: فیسبوک، تویتر، یوتوب (گوگل).
وزارت امورخارجه آلمان هیچ نوع تأثیربالای جمع آوری این اطلاعات و کاربرد بیشترآنها توسط شبکه های اجتماعی ندارد. برای ما قابل تشخیص نیست که این اطلاعات به کدام پیمانه، در کجا و برای چه مدت ذخیره گردیده و  تا چه اندازه شبکه ها مکلفیت خود را در قبال پاک کردن اطلاعات انجام داده و چه نوع ارزیابی ها و بافت های با این اطلاعات صورت میگیرد و یا اینکه این  اطلاعات بعداً در اختیار چه کسی قرار میگیرد.
اگر شما نمی خواهید، که شبکه های اجتماعی از طریق مراودات با سایت ما، اطلاعات  شخصی را بدست آورند، پس باید از طریق دیگر با ما در تماس شوید، بطور مثال از طریق فورمه های تماس این سایت اینترنیتی. 

8. حقوق شما
شما همیشه بطور مجانی حق دسترسی به اطلاعات شخصی خود را که ما ذخیره نموده ایم، دارید. برعلاوه شما حق تصحیح اطلاعات نادرست را دارید. شما میتوانید همیشه با تأثیر بر آینده هرموافقت را که برای استفاده اطلاعات شخصی اعلام کرده اید، ملغی نمایید. برعلاوه شما میتوانید همیشه علیه استفاده از اطلاعات شخصی تان اعتراض نمایید. استرداد و اعتراض میتوانند یا از طریق نامه الکترونیکی ویا کتبی اعلام گردند. بمجردیکه شما خواسته باشید که اطلاعات شخصی شما دیگر ذخیره نشوند، شما حق پاک کردن آنها را دارید. 

در اینجا شما معلومات در مورد شخص مسئول حفاظت از اطلاعات وزارت امور خارجه آلمان را بدست میاورید:
 https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/Datenschutz


به اول صفحه