Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

پرسش ها و جواب ها: کمک برای خروج از افغانستان

23.09.2021 - ماده، جنس

حکومت آلمان فدرال همچنان به شدت تلاش میورزد تا راه حل هایی برای خروج مصئون آنعده از افرادی را از افغانستان فراهم سازد، که آلمان در قبال آنها مسئولیت خاص دارد. اکنون گام دقیق بعدی چیست؟

با عملیات تخلیه نظامی زمینه خروج مصئون بیش از 5300 نفر از کابل مهیا گردید.  پایان پروازهای نظامی به معنی ختم حمایت ما از اشخاصیکه آلمان درقبال آنها مسئولیت ویژه دارد، نمی باشد.

ما پرسش های زیادی در این مورد دریافت میکنیم که حکومت آلمان فدرال دقیقاً چگونه به افرادیکه پس از تخلیه نظامی دراین مرحله ای جدید از افغانستان خارج میشوند، کمک میکند. ما در این فهرست مرکب از پرسش ها و پاسخ ها (پرسش های متداول) که همواره به روز میگردد، پاسخ ارائه مینماییم.

تلاش های ما متوجه اتباع آلمان، کارکنان محلی نهاد های آلمانی و همچنان متوجه آنعده از افغانهای آسیب پذیری که قبلاً توسط حکومت آلمان فدرال شناسایی شده و تأیید پذیرش آلمان را دریافت کرده اند، میباشد. این امر همچنان شامل اعضای به اصطلاح  اصلی خانواده است، که معمولاً متشکل از زن و شوهرو اطفال زیرسن و مجرد میباشد.

 دراین راستا ما همچنان مراقب اشخاصی خواهیم بود که درخواست های ویزه برای الحاق به خانواده های شان را به نمایندگی های سیاسی آلمان در دهلی نو و اسلام آباد ارائه مینمایند. حکومت آلمان فدرال هم اکنون دقیقاً بررسی مینماید که ما چگونه میتوانیم نحوه ای اجراآت درخواست های ویزه خانواده های افغان را بهبود بخشیم.

علاوه برآن حکومت فدرال در حال حاضر هیچ برنامه پذیرش بشردوستانه دیگری را برای افغانها ندارد. 

پرسش های متداول

FAQ

اتباع آلمان، کارکنان محلی نهاد های آلمانی از سال 2013 به بعد و همچنان افغانهای شناسایی شده توسط حکومت آلمان که در معرض خطر جدی قراردارند و به آنها توسط اردوی آلمان تا پایان عملیات تخلیه نظامی وعده خروج داده شده است.

 با چه کسی میتوانم تماس بگیرم؟

FAQ

ازآنعده ازاتباع آلمان که پس از پایان تخلیه نظامی هنوزهم در افغانستان اقامت دارند و در برنامه ای ELEFAND ثبت نام کرده اند، موکداً خواهش میشود تا در آدرس اینترنتی.afg.diplo.de  ثبت نام نمایند. لطفاً معلومات شخصی تان را فقط از طریق این پورتال ارسال نمایید. مرکز واکنش بحران وزارت امورخارجه آلمان اساساً از این طریق ارتباط را با اتباع آلمانی در افغانستان برقرار میکند. اتباع آلمانی که از طریق زمینی به کشور های همسایه میرسند، میتوانند پس از ورود در آنجا  از  مساعدت های قونسلی سفارتخانه های ما مستفید شوند.

 در حال حاضر خدمات قونسلی را در داخل افغانستان نمیتوان ارائه کرد. اگر برای وزارت امور خارجه آلمان فرصت خروج سازمان دهی شده میسر گردد، درآنصورت ما با اتباع آلمانی به طور فعال درتماس خواهیم شد.

علاوه برآن اتباع آلمانی میتوانند با اداره خدمات شهروندی وزارت امورخارجه آلمان از طریق شماره تلفن: 2000 5000 030 و یا از طریق فورمه های های زیر تماس بگیرند:

- اما به هر ترتیب باید در آدرس پورتال afg.diplo.de ثبت نام صورت گیرد.

برای کارکنان محلی هنوز هم کارفرمایان سابق و یا فعلی آنها مسئول هستند. کارکنان محلی که تا هنوز ویزه و یا تأیید پذیرش را دریافت نکرده اند، با کارفرمای پیشین خویش دراین مورد تماس بگیرند، مشروط براینکه رابطه کاری آنها قبل از سال 2013 به پایان نرسیده باشد.

برای کارکنان سابق وزارت امور خارجه آلمان بدان معنی است که: لطفاً با وزارت امور خارجه آلمان از طریق ایمیل آدرس ذیل تماس بگیرید.

okv@kabu.auswaertiges-amt.de 

برای کارکنان سایرنهادها مانند کارکنان همکاری های انکشافی و یا اردوی آلمان (وزارت انکشاف و همکاری های اقتصادی آلمان، وزارت دفاع آلمان وغیره) کارفرمایان مربوطه آنها مسئول اند:

سفارتخانه های آلمان در کشورهای همسایه میتوانند به آنعده ازکارکنان محلی که پذیرفته شده و ویزه دریافت کرده اند، کمک کنند تا به سفر خویش به آلمان ادامه دهند. کار فرمایان قبلی تا این مرحله مراجع تماس باقی میمانند. اگر آنها تا هنوز ویزه ندارند، سفارت های آلمان درکشورهای همسایه میتوانند با کمک تأیید نامه پذیرش که درتفاهم با کارفرما توسط وزارت امورداخله آلمان صدور میابد، مشروط بر یک بررسی امنیتی سریع و آسان اسناد سفر برای ورود به آلمان را صادر نمایند.

از خروج آنعده از افغانهای که مثلاً از جامعه مدنی، رسانه ها، فرهنگ و علم نمایندگی میکنند و حکومت آلمان فدرال وعده پذیرش آنها را اعلام نموده است، نیز حمایت میشود. وزارت امور خارجه آلمان با این اشخاص درتماس شده  و به آنها از تأیید پذیرش شان که شامل خانواده اصلی آنها (خانواده یعنی همسر و اطفال زیر سن و مجرد) است، اطلاع میدهد و به آنها درمورد مراحل بعدی معلومات ارائه مینماید. ما با یک نهاد عرضه کننده خدمات جهت تحکیم ارتباط با افغانهای که بصورت ویژه نیاز به حفاظت دارند، همکاری میکنیم.  ارتباط با نهاد ارائه کننده خدمات بیرونی از طریق ایمیل آدرس زیر صورت می گیرد  info@vaoffice.org. اگر افرادی که نیاز به محافظت دارند، توسط نهاد عرضه کننده خدمات تماس گرفته شوند، این کار منحصراً به زبان دری یا پشتو صورت میگیرد.

این همکاری شامل آمادگی و مساعدت هنگام خروج از افغانستان و ورود به آلمان است. نمایندگی های سیاسی آلمان در کشور های همسایه  میتوانند – مشروط بر یک بررسی امنیتی – سریع و آسان اسناد برای ورود به آلمان را صادر نمایند.

آیا باید از طریق زمینی به یکی از کشور های همسایه بروم؟

FAQ

ارزیابی خطرات منحصر به فرد باید درصورت رفتن از طریق زمینی به مرزکشور توسط خود اشخاص، مبتنی بر شرایط فردی آنها صورت گیرد. حکومت آلمان تلاش میورزد که با کشور های همسایه افغانستان به توافق برسد، تا زمینه مصئون ادامه سفر در آنکشورها تأمین گردد. ما درمورد چنین توافقاتی در دستورالعمل های سفر و امورایمنی کشورهای مذکور معلومات ارائه مینماییم. لطفاً  توجه داشته باشید که عبورازمرز به کشورهای همسایه در حال حاضر محدود بوده و یا به عبارت دیگر ناممکن است و وضعیت میتواند که خیلی سریع تغیر کند.  بخصوص محدویت ها همچنان در مواردی وجود دارند که اعضای خانواده که تابعیت آلمان را ندارند، بخواهند یک جا با اتباع آلمان از مرز عبور کنند.

اتباع آلمانی که از طریق زمینی وارد کشورهای همسایه میشوند، میتوانند پس از ورود از خدمات قونسلی سفارتخانه های ما درآنجا مستفید شوند. خدمات قونسلی برای سفر در داخل افغانستان را نمی توان ارائه کرد.  اگر برای وزارت امور خارجه آلمان فرصت خروج سازمان دهی شده میسر گردد، درآنصورت ما با اتباع آلمانی به طور فعال درتماس خواهیم شد.

کارکنان محلی که قصد رفتن به یکی از کشورهای همسایه را دارند، لطفاً کارفرمایان پیشین خود را ازآن مطلع سازند.  حکومت آلمان در حال حاضر تلاش میورزد تا زمینه ورود مصئون و درصورت احتمال زمینه ادامه سفر جهت درخواست اسناد دریکی از سفارت خانه های آلمان درآنجا تأمین گردد. لطفاً  توجه داشته باشید که عبورازمرز به کشورهای همسایه در حال حاضر محدود بوده و یا به عبارت دیگر ناممکن است و وضعیت میتواند که خیلی سریع تغیر کند. 

اساساً این اصل اعتبار دارد که: ارزیابی خطرات منحصر به فرد باید درصورت رفتن از طریق زمینی به مرزکشور توسط خود اشخاص  مبتنی بر شرایط فردی آنها صورت گیرد.

برای خروج آنعده از افغانهای که مثلاً از جامعه مدنی، رسانه ها، فرهنگ و علم نمایندگی میکنند و حکومت آلمان فدرال وعده پذیرش آنها را اعلام نموده است، وزارت امورخارجه آلمان از طریق یک نهاد ارائه کننده خدمات خارجی با آنها درتماس شده و به آنها از تأیید پذیرش آنها (از طریق ایمیل آدرس notification@vaoffice.org) و مراحل بعدی معلومات ارائه مینماید. سایر ارتباطات با نهاد ارائه کننده خدمات خارجی از طریق ایمیل آدرس info@vaoffice.org  صورت می گیرد.

حکومت آلمان در حال حاضر تلاش میورزد که با کشور های همسایه افغانستان به توافق برسد، تا زمینه ورود مصئون و درصورت احتمال زمینه ادامه سفر جهت درخواست اسناد دریکی از سفارت خانه های آلمان درآنجا تأمین گردد. لطفاً  توجه داشته باشید که عبورازمرز به کشورهای همسایه در حال حاضر محدود بوده و یا به عبارت دیگر ناممکن است و وضعیت میتواند که خیلی سریع تغیر کند. اساساً این اصل اعتبار دارد که: ارزیابی خطرات منحصر به فرد باید درصورت رفتن از طریق زمینی به مرزکشور توسط خود اشخاص  مبتنی بر شرایط فردی آنها صورت گیرد.

آیا میتوانم از افغانستان از طریق هوایی به خارج سفر کنم؟

FAQ

در حال حاضر مذاکرات در مورد ادامه فعالیت ملکی میدان هوایی کابل جریان دارد، تا در آینده تخلیه بیشتر از طریق پرواز های ملکی فراهم گردد. فعالیت ملکی میدان هوایی در حال آماده شدن است، اولین پرواز های بطور مثال برای تأمین کمک های بشردوستانه و همچنان برای خروج یکی تعدادی از اشخاص آغاز گردیده است.

ما با شرکای بین المللی خود در حال رایزنی هستیم تا به اتباع آلمان و به افرادی که آلمان وعده پذیرش آنها را داده است، کمک کنیم، تا آنها از طریق هوایی کشور را ترک کنند. بدینترتیب یک تعدادی از اتباع آلمان و اعضای افغان خانواده های آنها توانستند تا در چندین پرواز که توسط شرکای بین المللی تنظیم گردیده بود، کشور را ترک کنند. 

به محض اینکه امکانات مشخص، بطور مثال از طریق پرواز با شرکای ما مهیا گردد، وزارت امورخارجه آلمان در اسرع وقت با اشخاصیکه واجد شرایط خروج هستند، درتماس میشود. ما این افراد را جداگانه درمورد اقدامات بعدی در آنجا مطلع میسازیم. 

اگر در یک کشور همسایه هستم، چه باید بکنم؟

FAQ

پس از ورود به یک کشور همسایه سفارت آلمان درآن کشور میتواند به اتباع آلمانی، کارکنان محلی و افرادیکه بطور ویژه نیازمند حفاظت اند و همچنین اعضای خانواده آنها کمک کند. این امر شامل حمایت برای ادامه سفر و درصورت نیاز شامل درخواست اسنادی که برای ورود به آلمان الزامی اند، میشود. اما برای این امر لازم است تا کارکنان محلی و افرادیکه بطور ویژه نیازمند حفاظت اند، قبلاً از حکومت آلمان اعلام وعده پذیرش را دریافت کرده باشند. کارکنان محلی تأیید پذیرش را معمولاً از طریق کارفرمای پیشین و یا فعلی خود دریافت میکنند، و تأیید پذیرش افرادیکه بطور ویژه نیازمند حفاظت اند، توسط یک نهاد عرضه کننده خدمات بیرونی به نمایندگی از وزارت امورخارجه آلمان انجام میشود.

سفارت خانه های ما معلومات بیشتر را دروبسایت های خود منتشر مینمایند:

موضوعات و پرسش های بیشتر

FAQ

کارفرمایان قبلی و یا فعلی هنوز هم مسئول کارکنان محلی هستند. کارکنان محلی که تا اکنون هیچ پیامی در مورد تأیید پذیرش خود دریافت نکرده اند، با کارفرمای قبلی خود در تماس شوند، مشروط براینکه رابطه کاری آنها قبل از سال 2013 به پایان نرسیده باشد.

وزارت امور خارجه اکنون با آنعده از افغانهای که بطورمثال از جامعه مدنی، رسانه ها، فرهنگ و علم نمایندگی میکنند و حکومت آلمان به آنها وعده پذیرش داده است، ( توسط یک ارائه کننده خدمات بیرونی از طریق ایمیل آدرس notification@vaoffice.org) بطورفعال درصورتیکه پذیرفته شده باشند، تماس میگیرد.

برای کارکنان محلی این امر منوط به کارفرمای قبلی و یا فعلی است. کارکنان محلی که تا اکنون پیام در مورد تأیید پذیرش خود دریافت نکرده اند، با کارفرمای قبلی خود در تماس شوند، مشروط براینکه رابطه کاری آنها قبل از سال 2013 به پایان نرسیده باشد.

با آنعده از افغانهای که بطورمثال از جامعه مدنی، رسانه ها، فرهنگ و علم نمایندگی میکنند و به حیث افرادی که درمعرض خطر جدی قراردارند، شناسایی شده و قرار بود با کمک اردوی آلمان نجات داده شوند، وزارت امور خارجه (توسط یک ارائه کننده خدمات بیرونی از طریق ایمیل آدرس notification@vaoffice.org) اکنون تماس گرفته و به آنها درمورد تأیید پذیرش و مراحل بعدی معلومات ارائه مینماید.

حکومت آلمان و جامعه بین المللی از تعداد زیادی از سازمان های امداد رسان بین المللی، که به مردم نیازمند درافغانستان کمک میکنند، حمایت میکنند. این سازمان های امداد رسان تقریباً درتمام مناطق کشور فعالیت دارند. ما وابسته به محل سکونت توصیه مینماییم که آنها به سازمان های محلی و یا بین المللی که درآنجا فعالیت میکنند، تماس بگیرند.

سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) برنامه حمایت از خانواده (FAP) را ادامه میدهد. از این برنامه جهت آماده سازی درخواست های الحاق به فامیل همچنان برای متقاضیان افغان استفاده میشود. متقاضیان افغان که تا هنوز برای الحاق به فامیل در آلمان درخواست ارائه نکرده اند، میتوانند از طریق ارسال ایمیل به آدرس info.fap.af@iom.int با سازمان بین المللی مهاجرت تماس بگیرند. سازمان بین المللی مهاجرت میتواند درصورت موجودیت ظرفیت ها وقت ملاقات در یکی از نمایندگی های سیاسی آلمان در منطقه تعین نماید. در وبسایت های نمایندگی های سیاسی آلمان در اسلام آباد و دهلی نو معلومات دقیق در مورد نحوه انجام این روش  موجود است.

اتباع افغان که میخواهند ویزه کار و یا تحصیل را درخواست نمایند، میتوانند هم چنان به نمایندگی های سیاسی آلمان در اسلام آباد و دهلی نو مراجعه نمایند. ویزه های کوتاه مدت برای ورود به آلمان یا همان ویزه شنگن را میتوان در نمایندگی های سیاسی آلمان در استانبول و دبی درخواست کرد.

اگر درخواست ویزه قبلاً در نمایندگی سیاسی مربوطه ارائه گردیده است، خواهشمند حوصله مندی شما هستیم. این مراحل میتواند به علت شرایط دشوار و ارائه درخواست های زیاد چندین ماه طول بکشد. درصورتیکه تصمیم در مورد درخواست شما گرفته شده و یا نیاز به توضیحات باشد، اداره ویزه در جریان طی مراحل با شما درتماس خواهد شد.

از آنجایکه سفارت آلمان درکابل درحال حاضر مسدود است، دیگر نمایندگی های سیاسی آلمان دراین موارد کمک میکنند. صدور ویزه در افغانستان ممکن نیست. 

اگر شما توانستید که افغانستان را ترک کنید، لطفاً با پاسپورت و تصدیق ویزه تان را که دریافت کرده اید، به سفارت آلمان در محل اقامت فعلی تان مراجعه کنید. درآنجا به شما در قسمت صدور ویزه تان کمک میکنند.

ارزیابی خطرات منحصر به فرد باید درصورت رفتن بطور مثال از طریق زمینی به یکی از کشورهای همسایه توسط خود اشخاص مبتنی بر شرایط فردی آنها صورت گیرد.

برای کارکنان محلی همچنان کارفرمایان قبلی و یا فعلی مراجع مسئول تماس هستند. پذیرش اعضای خانواده منحصر به زن و شوهر و اطفال زیر سن میباشد. فرزندان بالغ میتوانند در موارد استثنایی در چارچوب روند کارکنان محلی بر اساس یک مقرره خاص پذیرفته شوند، اما تنها در صورتیکه آنها مجرد باشند و هنوز با والدین خود در یک خانه زندگی کنند.

اتباع افغان که دارای مجوز اقامت معتبر هستند، میتوانند با آن مجوز به آلمان سفر نمایند. برای ورود اتباع افغان به کشورهای همسایه و یا کشورهای ثالث مقررات مربوط به این کشورها باید رعایت شود.

درصورتیکه موعد مجوز اقامت به پایان رسیده باشد، اتباع افغان میتوانند به نمایندگی های سیاسی ما دراسلام آباد و یا دهلی نو مراجعه نموده و ویزه ورود مجدد را درخواست نمایند. .

نه، زیرا تلاش های فعلی برای ارائه کمک هنگام خروج مرتبط به گروه های مشخص از افراد است: اتباع آلمان، کارکنان محلی نهاد های آلمانی از سال 2013 به بعد و همچنان افرادیکه بطور ویژه نیازمند حفاظت اند و تأیید پذیرش دریافت کرده اند. علاوه برآن اعضای خانواده های این گروه از اشخاص نیز شامل اند. 

آلمان در حال حاضر برنامه فراگیر بشردوستانه برای پذیرش اتباع افغانستان ندارد. ما به کارکنان محلی و خاصتاً افغانهای که به ویژه درمعرض خطرقراردارند (بطور مثال مدافعان حقوق بشر) و قبلاً توسط حکومت آلمان شناسایی شده و تأیید پذیرش را دریافت نموده اند، درمورد خروج آنها کمک خواهیم کرد. برای افغانهای که شامل این گروه از افراد نیستند، مقررات ورود قانون اقامت آلمان و مکلفیت درخواست ویزه همچنان اعتبار دارد، معلومات بیشتر در اینجا .

تا پایان عملیات تخلیه نظامی آنعده ازافغانهای آسیب پذیر که بطور مثال از جامعه مدنی، رسانه ها، فرهنگ و علم نمایندگی میکنند و در معرض خطر جدی قرارداشتند، شناسایی و برای خروج به کمک اردوی آلمان درنظر گرفته شدند. این روند پایان یافته است. وزارت امور داخله آلمان به پیشنهاد وزارت امورخارجه آلمان برای 2600 نفر از افرادیکه بطور ویژه نیازمند حفاظت اند و اعضای خانواده های آنها تأیید پذیرش صادر نمود. وزارت امور خارجه (توسط یک ارائه کننده خدمات بیرونی از طریق ایمیل آدرس notification@vaoffice.org) اکنون با این افراد تماس گرفته و به آنها درمورد تأیید پذیرش و مراحل بعدی معلومات ارائه مینماید.

علاوه برآن حکومت آلمان هیچ برنامه پذیرش فراگیر دیگری را درنظر ندارد.

مراجع تماس با کارمندان محلی اتحادیه اروپا، ناتو، سازمان های بین المللی و یا کشورهای ثالث همچنان همان سازمان ها و یا کشورهای ثالثی است که آنها در آن کار کرده اند.

هنگام ماموریت تخلیه نظامی شرکای مختلف با همدیگر همکاری نزدیک داشتند، تا در حد امکان تعداد زیادی از کارکنان محلی و اقارب نزدیک آنها را تخلیه کنند. ما اکنون به این تلاش ها تا حد امکان و مطابق به توافقات موجود ادامه میدهیم، تا زمینه خروج مصئون را برای کارکنان محلی که هنوز درافغانستان باقی مانده اند، مهیا سازیم. هم مانند کارکنان محلی خود آلمان همچنان مسئولیت کارکنان محلی اتحادیه اروپا، ناتو و دیگر سازمان های بین المللی را به عهده میگیرد.

کارکنان پروژه ها میتوانند از کارفرمای قبلی خود درمورد این سوال که آیا آنها میتوانند در روند کارکنان محلی شامل گردند، معلومات دریافت کنند.

علاوه برآن افغانهای که درمعرض خطر جدی قراردارند، قبلاً توسط حکومت آلمان شناسایی شده اند. این روند پایان یافته است. در موارد جداگانه به محض تأیید پذیرش در آلمان با این افراد تماس گرفته میشود. علاوه برآن حکومت آلمان هیچ برنامه پذیرش فراگیر دیگری را درنظر ندارد.

به اول صفحه