Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

آیا میتوانم از افغانستان از طریق هوایی به خارج سفر کنم؟

01.09.2021 - FAQ

FAQ

در حال حاضر مذاکرات در مورد ادامه فعالیت ملکی میدان هوایی کابل جریان دارد، تا در آینده تخلیه بیشتر از طریق پرواز های ملکی فراهم گردد. فعالیت ملکی میدان هوایی در حال آماده شدن است، اولین پرواز های بطور مثال برای تأمین کمک های بشردوستانه و همچنان برای خروج یکی تعدادی از اشخاص آغاز گردیده است.

ما با شرکای بین المللی خود در حال رایزنی هستیم تا به اتباع آلمان و به افرادی که آلمان وعده پذیرش آنها را داده است، کمک کنیم، تا آنها از طریق هوایی کشور را ترک کنند. بدینترتیب یک تعدادی از اتباع آلمان و اعضای افغان خانواده های آنها توانستند تا در چندین پرواز که توسط شرکای بین المللی تنظیم گردیده بود، کشور را ترک کنند. 

به محض اینکه امکانات مشخص، بطور مثال از طریق پرواز با شرکای ما مهیا گردد، وزارت امورخارجه آلمان در اسرع وقت با اشخاصیکه واجد شرایط خروج هستند، درتماس میشود. ما این افراد را جداگانه درمورد اقدامات بعدی در آنجا مطلع میسازیم. 

به اول صفحه