Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

آیا باید از طریق زمینی به یکی از کشور های همسایه بروم؟

17.09.2021 - FAQ

FAQ

ارزیابی خطرات منحصر به فرد باید درصورت رفتن از طریق زمینی به مرزکشور توسط خود اشخاص، مبتنی بر شرایط فردی آنها صورت گیرد. حکومت آلمان تلاش میورزد که با کشور های همسایه افغانستان به توافق برسد، تا زمینه مصئون ادامه سفر در آنکشورها تأمین گردد. ما درمورد چنین توافقاتی در دستورالعمل های سفر و امورایمنی کشورهای مذکور معلومات ارائه مینماییم. لطفاً  توجه داشته باشید که عبورازمرز به کشورهای همسایه در حال حاضر محدود بوده و یا به عبارت دیگر ناممکن است و وضعیت میتواند که خیلی سریع تغیر کند.  بخصوص محدویت ها همچنان در مواردی وجود دارند که اعضای خانواده که تابعیت آلمان را ندارند، بخواهند یک جا با اتباع آلمان از مرز عبور کنند.

اتباع آلمانی که از طریق زمینی وارد کشورهای همسایه میشوند، میتوانند پس از ورود از خدمات قونسلی سفارتخانه های ما درآنجا مستفید شوند. خدمات قونسلی برای سفر در داخل افغانستان را نمی توان ارائه کرد.  اگر برای وزارت امور خارجه آلمان فرصت خروج سازمان دهی شده میسر گردد، درآنصورت ما با اتباع آلمانی به طور فعال درتماس خواهیم شد.

کارکنان محلی که قصد رفتن به یکی از کشورهای همسایه را دارند، لطفاً کارفرمایان پیشین خود را ازآن مطلع سازند.  حکومت آلمان در حال حاضر تلاش میورزد تا زمینه ورود مصئون و درصورت احتمال زمینه ادامه سفر جهت درخواست اسناد دریکی از سفارت خانه های آلمان درآنجا تأمین گردد. لطفاً  توجه داشته باشید که عبورازمرز به کشورهای همسایه در حال حاضر محدود بوده و یا به عبارت دیگر ناممکن است و وضعیت میتواند که خیلی سریع تغیر کند. 

اساساً این اصل اعتبار دارد که: ارزیابی خطرات منحصر به فرد باید درصورت رفتن از طریق زمینی به مرزکشور توسط خود اشخاص  مبتنی بر شرایط فردی آنها صورت گیرد.

برای خروج آنعده از افغانهای که مثلاً از جامعه مدنی، رسانه ها، فرهنگ و علم نمایندگی میکنند و حکومت آلمان فدرال وعده پذیرش آنها را اعلام نموده است، وزارت امورخارجه آلمان از طریق یک نهاد ارائه کننده خدمات خارجی با آنها درتماس شده و به آنها از تأیید پذیرش آنها (از طریق ایمیل آدرس notification@vaoffice.org) و مراحل بعدی معلومات ارائه مینماید. سایر ارتباطات با نهاد ارائه کننده خدمات خارجی از طریق ایمیل آدرس info@vaoffice.org  صورت می گیرد.

حکومت آلمان در حال حاضر تلاش میورزد که با کشور های همسایه افغانستان به توافق برسد، تا زمینه ورود مصئون و درصورت احتمال زمینه ادامه سفر جهت درخواست اسناد دریکی از سفارت خانه های آلمان درآنجا تأمین گردد. لطفاً  توجه داشته باشید که عبورازمرز به کشورهای همسایه در حال حاضر محدود بوده و یا به عبارت دیگر ناممکن است و وضعیت میتواند که خیلی سریع تغیر کند. اساساً این اصل اعتبار دارد که: ارزیابی خطرات منحصر به فرد باید درصورت رفتن از طریق زمینی به مرزکشور توسط خود اشخاص  مبتنی بر شرایط فردی آنها صورت گیرد.

به اول صفحه