Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

اگر در یک کشور همسایه هستم، چه باید بکنم؟

01.09.2021 - FAQ

FAQ

پس از ورود به یک کشور همسایه سفارت آلمان درآن کشور میتواند به اتباع آلمانی، کارکنان محلی و افرادیکه بطور ویژه نیازمند حفاظت اند و همچنین اعضای خانواده آنها کمک کند. این امر شامل حمایت برای ادامه سفر و درصورت نیاز شامل درخواست اسنادی که برای ورود به آلمان الزامی اند، میشود. اما برای این امر لازم است تا کارکنان محلی و افرادیکه بطور ویژه نیازمند حفاظت اند، قبلاً از حکومت آلمان اعلام وعده پذیرش را دریافت کرده باشند. کارکنان محلی تأیید پذیرش را معمولاً از طریق کارفرمای پیشین و یا فعلی خود دریافت میکنند، و تأیید پذیرش افرادیکه بطور ویژه نیازمند حفاظت اند، توسط یک نهاد عرضه کننده خدمات بیرونی به نمایندگی از وزارت امورخارجه آلمان انجام میشود.

سفارت خانه های ما معلومات بیشتر را دروبسایت های خود منتشر مینمایند:

به اول صفحه