Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

موضوعات و پرسش های بیشتر

01.09.2021 - FAQ

FAQ

کارفرمایان قبلی و یا فعلی هنوز هم مسئول کارکنان محلی هستند. کارکنان محلی که تا اکنون هیچ پیامی در مورد تأیید پذیرش خود دریافت نکرده اند، با کارفرمای قبلی خود در تماس شوند، مشروط براینکه رابطه کاری آنها قبل از سال 2013 به پایان نرسیده باشد.

وزارت امور خارجه اکنون با آنعده از افغانهای که بطورمثال از جامعه مدنی، رسانه ها، فرهنگ و علم نمایندگی میکنند و حکومت آلمان به آنها وعده پذیرش داده است، ( توسط یک ارائه کننده خدمات بیرونی از طریق ایمیل آدرس notification@vaoffice.org) بطورفعال درصورتیکه پذیرفته شده باشند، تماس میگیرد.

برای کارکنان محلی این امر منوط به کارفرمای قبلی و یا فعلی است. کارکنان محلی که تا اکنون پیام در مورد تأیید پذیرش خود دریافت نکرده اند، با کارفرمای قبلی خود در تماس شوند، مشروط براینکه رابطه کاری آنها قبل از سال 2013 به پایان نرسیده باشد.

با آنعده از افغانهای که بطورمثال از جامعه مدنی، رسانه ها، فرهنگ و علم نمایندگی میکنند و به حیث افرادی که درمعرض خطر جدی قراردارند، شناسایی شده و قرار بود با کمک اردوی آلمان نجات داده شوند، وزارت امور خارجه (توسط یک ارائه کننده خدمات بیرونی از طریق ایمیل آدرس notification@vaoffice.org) اکنون تماس گرفته و به آنها درمورد تأیید پذیرش و مراحل بعدی معلومات ارائه مینماید.

حکومت آلمان و جامعه بین المللی از تعداد زیادی از سازمان های امداد رسان بین المللی، که به مردم نیازمند درافغانستان کمک میکنند، حمایت میکنند. این سازمان های امداد رسان تقریباً درتمام مناطق کشور فعالیت دارند. ما وابسته به محل سکونت توصیه مینماییم که آنها به سازمان های محلی و یا بین المللی که درآنجا فعالیت میکنند، تماس بگیرند.

سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) برنامه حمایت از خانواده (FAP) را ادامه میدهد. از این برنامه جهت آماده سازی درخواست های الحاق به فامیل همچنان برای متقاضیان افغان استفاده میشود. متقاضیان افغان که تا هنوز برای الحاق به فامیل در آلمان درخواست ارائه نکرده اند، میتوانند از طریق ارسال ایمیل به آدرس info.fap.af@iom.int با سازمان بین المللی مهاجرت تماس بگیرند. سازمان بین المللی مهاجرت میتواند درصورت موجودیت ظرفیت ها وقت ملاقات در یکی از نمایندگی های سیاسی آلمان در منطقه تعین نماید. در وبسایت های نمایندگی های سیاسی آلمان در اسلام آباد و دهلی نو معلومات دقیق در مورد نحوه انجام این روش  موجود است.

اتباع افغان که میخواهند ویزه کار و یا تحصیل را درخواست نمایند، میتوانند هم چنان به نمایندگی های سیاسی آلمان در اسلام آباد و دهلی نو مراجعه نمایند. ویزه های کوتاه مدت برای ورود به آلمان یا همان ویزه شنگن را میتوان در نمایندگی های سیاسی آلمان در استانبول و دبی درخواست کرد.

اگر درخواست ویزه قبلاً در نمایندگی سیاسی مربوطه ارائه گردیده است، خواهشمند حوصله مندی شما هستیم. این مراحل میتواند به علت شرایط دشوار و ارائه درخواست های زیاد چندین ماه طول بکشد. درصورتیکه تصمیم در مورد درخواست شما گرفته شده و یا نیاز به توضیحات باشد، اداره ویزه در جریان طی مراحل با شما درتماس خواهد شد.

از آنجایکه سفارت آلمان درکابل درحال حاضر مسدود است، دیگر نمایندگی های سیاسی آلمان دراین موارد کمک میکنند. صدور ویزه در افغانستان ممکن نیست. 

اگر شما توانستید که افغانستان را ترک کنید، لطفاً با پاسپورت و تصدیق ویزه تان را که دریافت کرده اید، به سفارت آلمان در محل اقامت فعلی تان مراجعه کنید. درآنجا به شما در قسمت صدور ویزه تان کمک میکنند.

ارزیابی خطرات منحصر به فرد باید درصورت رفتن بطور مثال از طریق زمینی به یکی از کشورهای همسایه توسط خود اشخاص مبتنی بر شرایط فردی آنها صورت گیرد.

برای کارکنان محلی همچنان کارفرمایان قبلی و یا فعلی مراجع مسئول تماس هستند. پذیرش اعضای خانواده منحصر به زن و شوهر و اطفال زیر سن میباشد. فرزندان بالغ میتوانند در موارد استثنایی در چارچوب روند کارکنان محلی بر اساس یک مقرره خاص پذیرفته شوند، اما تنها در صورتیکه آنها مجرد باشند و هنوز با والدین خود در یک خانه زندگی کنند.

اتباع افغان که دارای مجوز اقامت معتبر هستند، میتوانند با آن مجوز به آلمان سفر نمایند. برای ورود اتباع افغان به کشورهای همسایه و یا کشورهای ثالث مقررات مربوط به این کشورها باید رعایت شود.

درصورتیکه موعد مجوز اقامت به پایان رسیده باشد، اتباع افغان میتوانند به نمایندگی های سیاسی ما دراسلام آباد و یا دهلی نو مراجعه نموده و ویزه ورود مجدد را درخواست نمایند. .

نه، زیرا تلاش های فعلی برای ارائه کمک هنگام خروج مرتبط به گروه های مشخص از افراد است: اتباع آلمان، کارکنان محلی نهاد های آلمانی از سال 2013 به بعد و همچنان افرادیکه بطور ویژه نیازمند حفاظت اند و تأیید پذیرش دریافت کرده اند. علاوه برآن اعضای خانواده های این گروه از اشخاص نیز شامل اند. 

آلمان در حال حاضر برنامه فراگیر بشردوستانه برای پذیرش اتباع افغانستان ندارد. ما به کارکنان محلی و خاصتاً افغانهای که به ویژه درمعرض خطرقراردارند (بطور مثال مدافعان حقوق بشر) و قبلاً توسط حکومت آلمان شناسایی شده و تأیید پذیرش را دریافت نموده اند، درمورد خروج آنها کمک خواهیم کرد. برای افغانهای که شامل این گروه از افراد نیستند، مقررات ورود قانون اقامت آلمان و مکلفیت درخواست ویزه همچنان اعتبار دارد، معلومات بیشتر در اینجا .

تا پایان عملیات تخلیه نظامی آنعده ازافغانهای آسیب پذیر که بطور مثال از جامعه مدنی، رسانه ها، فرهنگ و علم نمایندگی میکنند و در معرض خطر جدی قرارداشتند، شناسایی و برای خروج به کمک اردوی آلمان درنظر گرفته شدند. این روند پایان یافته است. وزارت امور داخله آلمان به پیشنهاد وزارت امورخارجه آلمان برای 2600 نفر از افرادیکه بطور ویژه نیازمند حفاظت اند و اعضای خانواده های آنها تأیید پذیرش صادر نمود. وزارت امور خارجه (توسط یک ارائه کننده خدمات بیرونی از طریق ایمیل آدرس notification@vaoffice.org) اکنون با این افراد تماس گرفته و به آنها درمورد تأیید پذیرش و مراحل بعدی معلومات ارائه مینماید.

علاوه برآن حکومت آلمان هیچ برنامه پذیرش فراگیر دیگری را درنظر ندارد.

مراجع تماس با کارمندان محلی اتحادیه اروپا، ناتو، سازمان های بین المللی و یا کشورهای ثالث همچنان همان سازمان ها و یا کشورهای ثالثی است که آنها در آن کار کرده اند.

هنگام ماموریت تخلیه نظامی شرکای مختلف با همدیگر همکاری نزدیک داشتند، تا در حد امکان تعداد زیادی از کارکنان محلی و اقارب نزدیک آنها را تخلیه کنند. ما اکنون به این تلاش ها تا حد امکان و مطابق به توافقات موجود ادامه میدهیم، تا زمینه خروج مصئون را برای کارکنان محلی که هنوز درافغانستان باقی مانده اند، مهیا سازیم. هم مانند کارکنان محلی خود آلمان همچنان مسئولیت کارکنان محلی اتحادیه اروپا، ناتو و دیگر سازمان های بین المللی را به عهده میگیرد.

کارکنان پروژه ها میتوانند از کارفرمای قبلی خود درمورد این سوال که آیا آنها میتوانند در روند کارکنان محلی شامل گردند، معلومات دریافت کنند.

علاوه برآن افغانهای که درمعرض خطر جدی قراردارند، قبلاً توسط حکومت آلمان شناسایی شده اند. این روند پایان یافته است. در موارد جداگانه به محض تأیید پذیرش در آلمان با این افراد تماس گرفته میشود. علاوه برآن حکومت آلمان هیچ برنامه پذیرش فراگیر دیگری را درنظر ندارد.

به اول صفحه