Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

 با چه کسی میتوانم تماس بگیرم؟

01.09.2021 - FAQ

FAQ

ازآنعده ازاتباع آلمان که پس از پایان تخلیه نظامی هنوزهم در افغانستان اقامت دارند و در برنامه ای ELEFAND ثبت نام کرده اند، موکداً خواهش میشود تا در آدرس اینترنتی.afg.diplo.de  ثبت نام نمایند. لطفاً معلومات شخصی تان را فقط از طریق این پورتال ارسال نمایید. مرکز واکنش بحران وزارت امورخارجه آلمان اساساً از این طریق ارتباط را با اتباع آلمانی در افغانستان برقرار میکند. اتباع آلمانی که از طریق زمینی به کشور های همسایه میرسند، میتوانند پس از ورود در آنجا  از  مساعدت های قونسلی سفارتخانه های ما مستفید شوند.

 در حال حاضر خدمات قونسلی را در داخل افغانستان نمیتوان ارائه کرد. اگر برای وزارت امور خارجه آلمان فرصت خروج سازمان دهی شده میسر گردد، درآنصورت ما با اتباع آلمانی به طور فعال درتماس خواهیم شد.

علاوه برآن اتباع آلمانی میتوانند با اداره خدمات شهروندی وزارت امورخارجه آلمان از طریق شماره تلفن: 2000 5000 030 و یا از طریق فورمه های های زیر تماس بگیرند:

- اما به هر ترتیب باید در آدرس پورتال afg.diplo.de ثبت نام صورت گیرد.

برای کارکنان محلی هنوز هم کارفرمایان سابق و یا فعلی آنها مسئول هستند. کارکنان محلی که تا هنوز ویزه و یا تأیید پذیرش را دریافت نکرده اند، با کارفرمای پیشین خویش دراین مورد تماس بگیرند، مشروط براینکه رابطه کاری آنها قبل از سال 2013 به پایان نرسیده باشد.

برای کارکنان سابق وزارت امور خارجه آلمان بدان معنی است که: لطفاً با وزارت امور خارجه آلمان از طریق ایمیل آدرس ذیل تماس بگیرید.

okv@kabu.auswaertiges-amt.de 

برای کارکنان سایرنهادها مانند کارکنان همکاری های انکشافی و یا اردوی آلمان (وزارت انکشاف و همکاری های اقتصادی آلمان، وزارت دفاع آلمان وغیره) کارفرمایان مربوطه آنها مسئول اند:

سفارتخانه های آلمان در کشورهای همسایه میتوانند به آنعده ازکارکنان محلی که پذیرفته شده و ویزه دریافت کرده اند، کمک کنند تا به سفر خویش به آلمان ادامه دهند. کار فرمایان قبلی تا این مرحله مراجع تماس باقی میمانند. اگر آنها تا هنوز ویزه ندارند، سفارت های آلمان درکشورهای همسایه میتوانند با کمک تأیید نامه پذیرش که درتفاهم با کارفرما توسط وزارت امورداخله آلمان صدور میابد، مشروط بر یک بررسی امنیتی سریع و آسان اسناد سفر برای ورود به آلمان را صادر نمایند.

از خروج آنعده از افغانهای که مثلاً از جامعه مدنی، رسانه ها، فرهنگ و علم نمایندگی میکنند و حکومت آلمان فدرال وعده پذیرش آنها را اعلام نموده است، نیز حمایت میشود. وزارت امور خارجه آلمان با این اشخاص درتماس شده  و به آنها از تأیید پذیرش شان که شامل خانواده اصلی آنها (خانواده یعنی همسر و اطفال زیر سن و مجرد) است، اطلاع میدهد و به آنها درمورد مراحل بعدی معلومات ارائه مینماید. ما با یک نهاد عرضه کننده خدمات جهت تحکیم ارتباط با افغانهای که بصورت ویژه نیاز به حفاظت دارند، همکاری میکنیم.  ارتباط با نهاد ارائه کننده خدمات بیرونی از طریق ایمیل آدرس زیر صورت می گیرد  info@vaoffice.org. اگر افرادی که نیاز به محافظت دارند، توسط نهاد عرضه کننده خدمات تماس گرفته شوند، این کار منحصراً به زبان دری یا پشتو صورت میگیرد.

این همکاری شامل آمادگی و مساعدت هنگام خروج از افغانستان و ورود به آلمان است. نمایندگی های سیاسی آلمان در کشور های همسایه  میتوانند – مشروط بر یک بررسی امنیتی – سریع و آسان اسناد برای ورود به آلمان را صادر نمایند.

به اول صفحه