Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

پرسش ها و جواب ها: کمک برای خروج از افغانستان

23.09.2021 - ماده، جنس

حکومت آلمان فدرال همچنان به شدت تلاش میورزد تا راه حل هایی برای خروج مصئون آنعده از افرادی را از افغانستان فراهم سازد، که آلمان در قبال آنها مسئولیت خاص دارد. اکنون گام دقیق بعدی چیست؟

با عملیات تخلیه نظامی زمینه خروج مصئون بیش از 5300 نفر از کابل مهیا گردید.  پایان پروازهای نظامی به معنی ختم حمایت ما از اشخاصیکه آلمان درقبال آنها مسئولیت ویژه دارد، نمی باشد.

ما پرسش های زیادی در این مورد دریافت میکنیم که حکومت آلمان فدرال دقیقاً چگونه به افرادیکه پس از تخلیه نظامی دراین مرحله ای جدید از افغانستان خارج میشوند، کمک میکند. ما در این فهرست مرکب از پرسش ها و پاسخ ها (پرسش های متداول) که همواره به روز میگردد، پاسخ ارائه مینماییم.

تلاش های ما متوجه اتباع آلمان، کارکنان محلی نهاد های آلمانی و همچنان متوجه آنعده از افغانهای آسیب پذیری که قبلاً توسط حکومت آلمان فدرال شناسایی شده و تأیید پذیرش آلمان را دریافت کرده اند، میباشد. این امر همچنان شامل اعضای به اصطلاح  اصلی خانواده است، که معمولاً متشکل از زن و شوهرو اطفال زیرسن و مجرد میباشد.

 دراین راستا ما همچنان مراقب اشخاصی خواهیم بود که درخواست های ویزه برای الحاق به خانواده های شان را به نمایندگی های سیاسی آلمان در دهلی نو و اسلام آباد ارائه مینمایند. حکومت آلمان فدرال هم اکنون دقیقاً بررسی مینماید که ما چگونه میتوانیم نحوه ای اجراآت درخواست های ویزه خانواده های افغان را بهبود بخشیم.

علاوه برآن حکومت فدرال در حال حاضر هیچ برنامه پذیرش بشردوستانه دیگری را برای افغانها ندارد. 

به اول صفحه