Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

پیام سفیر کبیر جمهوری فدرال آلمان به مناسبت سالروز حمله در مقابل سفارت آلمان در کابل که به تاریخ 31.05.2017 صورت گرفت.

Anniversary of the attack in front of the German Embassy Kabul

DM Andisha, Goverrnor Akram, Ambassador Walter Haßmann andDM Azizi attending the ceremony to remember the victims of the attack in front of the German Embassy Kabul on 31.05.2017., © Embassy Kabul

23.01.2018 - ماده، جنس


یک سال قبل از امروز به تاریخ 31 ماه می سال 2017 یک موتر لاری مملو از مواد منفجره در مقابل سفارت آلمان در کابل انفجار نمود که در اثر آن حدود 200 انسان جان های خویش را از دست دادند. حدود 500 نفر زخمی  گردیدند که اکثریت آنها افراد ملکی بشمول اطفال بودند.

ما امروز مشترکاً با دوستان افغان خود از قربانیان بی گناه این حملات یاد بود به عمل آورده و به بازمازندگان این قربانیان ابراز همدردی مینماییم.

این حمله فقط یکی از حملاتی است که در آن تعداد کثیری از انسان ها جان هایشان را در افغانستان از دست دادند. ما این خشونت غیر انسانی را که شک و تردید را در دل مردم برای آینده صلح آمیز در افغانستان ایجاد مینماید، به شدت محکوم مینماییم. 
اطمینان و اعتماد به آینده، اساس یک افغانستان با ثبات است. تنها زمانیکه این اعتماد انسانها – چه در حکومت و چه هم در جامعه مدنی در کابل و همچنان در تمام ولایت های کشور–  پایدار بماند، میتوانیم برعلیه خشونت در کشور مؤثرانه مقابله نماییم. 

آلمان و همکارانش همکاری بسیار نزدک و عمیق با افغانستان دارند، تا مشترکاً این کشور را دوباره احیأ و به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی متداوم نایل ساخته، فساد را ریشه کن و امنیت کافی را تأمین نمایند.

نتایج مهم مساعی مشترک ما را همه روزه تعداد کثیر از انسانها در افغانستان تجربه مینمایند:
کیفیت  و دستیابی به خدمات صحی به مراتب بهبود یافته و باعث ازدیاد حد اوسط گراف عمر گردیده است؛
زیرساخت های انرژی و ترانسپورت در بسیاری از جا ها توسعه یافته و باعث ایجاد سهولت ها در زندگی روزمره انسانها شده است. ایجاد زمینه تحصیل در مکاتب و پوهنتون ها بطور محسوس بهبود یافته است. افغانستان متنوع از رسانه ها بوده و و یک جامعه مدنی فعال دارد. تعداد کثیر از زنان فعالانه در زندگی اجتماعی سهم میگیرند. سربازان اردو و پولیس آلمان نیروهای امنیتی افغان را در راستای وظایف خطیر ایشان برای بهبود وضعیت امنیتی کشور، مشوره میدهند.

این پیشرفت های مثبت در راستای تأمین ثبات مؤثر اند. ما به مسئولیت خویش برای ایجاد چشم انداز برای انسانها و نسل های آینده  متعهد استیم.

اساس این تعهد دورنمایی یک صلح دوامدار بوده که میتواند تنها از طریق راه حل سیاسی تأمین گردد. 

در ماه های گذشته حکومت افغانستان با حمایت جامعه مدنی گامهای قاطع را برای آغاز احتمالی یک روند صلح میان افغانی با طالبان برداشته است. حکومت آلمان فدرال فعالانه از این روند و به ویژه از ابعاد جهانی این روند حمایت مینماید. ما از همسایه های منطقوی افغانستان آروزمند یک موقف سازنده دراین راستا هستیم.

حکومت آلمان فدرال مبنی بر دوستی که  بیشتر از صد سال میان کشورهای مان دوام دارد،  باز هم افغانستان را تنگاتنگ همراهی و حمایت مینماید.

حکومت آلمان فدرال به عنوان نشانه بارز اعتماد ما برای یک آینده صلح آمیز با جدیت تمام برای بازسازی سفارت آلمان در کابل که از حمله مورخ 30 ماه می سال 2017 شدیداً آسیب دیده است، فعالیت مینماید. با وجود شرایط بسیار دشوار سفارت به فعالیت خویش در سال گذشته با یک تیم اصلی ادامه داد. ما مشترکاً امروز مورخ 31 ماه می سال 2018 با نمایندگان حکومت افغانستان و کسانیکه از حمله جان به سلامت برده اند، یاد قربانیان را گرامی میداریم.

حکومت های هر دو کشور در همکاری نزدیک با دوستان بین المللی ما همچنان در آینده برای پیشرفت های پایدار و صلح آمیز افغانستان تلاش میورزند. 

به اول صفحه